Danh sách khách hàng tháng 01.2016

     

 

STT

Khách Hàng

Di Động

Số phòng ngủ

SL Người

Nội Thất

Thời Gian Thuê

Dự Án

KV Quận

Quốc Tịch

1

NGÔ SỞ HIẾU

 

1

2

Đầy đủ

Trên 1 năm

Masteri

2

Việt Nam

2

TRỊNH VĂN THÁI

 

1

2

Đầy đủ

Trên 1 năm

Masteri

2

Việt Nam

3

LÊ ANH CHIẾN

 

1

2

Đầy đủ

Trên 1 năm

Masteri

2

Việt Nam

4

ĐẶNG ĐẮC KHOA

 

1

2

Đầy đủ

Trên 1 năm

Masteri

2

Việt Nam

5

ĐẶNG THỊ THU HÀ

 

1

2

Đầy đủ

Trên 1 năm

Masteri

2

Việt Nam

6

NGUYỄN VŨ MẠNH TUẤN

 

1

2

Đầy đủ

Trên 1 năm

Masteri

2

Việt Nam

7

LÊ MINH XUÂN

 

1

2

Đầy đủ

Trên 1 năm

Masteri

2

Việt Nam

8

TRẦN QUANG HƯNG

 

1

2

Đầy đủ

Trên 1 năm

Masteri

2

Việt Nam

9

TRẦN VĂN Y

 

1

2

Đầy đủ

Trên 1 năm

Masteri

2

Việt Nam

10

PHẠM THẾ CAO

 

1

2

Đầy đủ

Trên 1 năm

Masteri

2

Việt Nam

11

NGUYỄN THỊ KIM HOA

 

1

2

Đầy đủ

Trên 1 năm

Masteri

2

Việt Nam

12

ĐỒNG LÊ TRƯỜNG

 

1

2

Đầy đủ

Trên 1 năm

Masteri

2

Việt Nam

Tự do lựa chọn