Danh sách khách hàng tháng 12.2016

     

STT Khách Hàng Di Động Số phòng ngủ SL Người Nội Thất Thời Gian Thuê Dự Án KV Quận Quốc Tịch
1 NGỌC THỦY   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Masteri 2 Việt Nam
2 TRẦN VĂN TRUNG   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Masteri 2 Việt Nam
3 HUỲNH TUYẾT KIỀU   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Masteri 2 Việt Nam
4 NGÔ THỊ  KIM KHÁNH   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Masteri 2 Việt Nam
5 NGUYỄN CHÍ CƯỜNG   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Masteri 2 Việt Nam
6 LÊ NGỌC THẠCH THẢO   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Masteri 2 Việt Nam
7 MAI NGUYỄN MAI TRÂM   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Masteri 2 Việt Nam
8 NGUYỄN THANH NAM   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Masteri 2 Việt Nam
9 LÊ THỊ THU HÀ   1 2 Đầy đủ Trên 1 năm Masteri 2 Việt Nam
10 LƯU QUẾ ANH   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Masteri 2 Việt Nam
11 NGUYỄN MẠNH HÙNG   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Masteri 2 Việt Nam
12 TRƯƠNG KIM PHƯỢNG   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Masteri 2 Việt Nam
13 VĂN THỊ THANH TRÚC   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Masteri 2 Việt Nam
14 PHẠM BÍCH THỦY   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Masteri 2 Việt Nam
15 TRẦN THỊ VÂN TRANG   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Masteri 2 Việt Nam
16 PHẠM HOÀNG SINH   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Masteri 2 Việt Nam
17 TRẦN THANH NGUYÊN   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Masteri 2 Việt Nam
18 ĐẶNG VĂN QUYỀN   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Masteri 2 Việt Nam
19 HỒ SỸ HIÊN   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Masteri 2 Việt Nam
20 NGUYỄN VĂN LUYÊN   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Masteri 2 Việt Nam
21 NGUYỄN XUÂN TRUNG   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Masteri 2 Việt Nam
22 TRẦN THỊ HOÀNG YẾN   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Masteri 2 Việt Nam
23 NGUYỄN MẠNH DŨNG   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Masteri 2 Việt Nam
24 PHẠM ANH TRUNG   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Masteri 2 Việt Nam
25 NGUYỄN THỊ ĐOAN TRANG   2 4 Đầy đủ Trên 1 năm Masteri 2 Việt Nam

Tự do lựa chọn